ARTICLES

Pavla Pešulová

sady Pětatřicátníků 4

Plzeň, 301 00

+420 722 289 189

(po-pá 9.00 – 13.00, 13.30-17.00)

articles

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a  provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Pavla Pešulová, Pernarec 72, 330 36, IČ: 75498421, DIČ: CZ8653092162.Zapsána v ŽR MPO.

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo mailem na kontaktních číslech Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem nebo telefonicky. Poté, co Kupující obdrží e-mailem nebo telefonicky potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a  že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu kontaktování Kupujícího Přepravcem před doručením zásilky.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.myarticles.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k  shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

III. Cena

 1. 1.Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající není plátcem DPH.

IV. Způsoby platby

 1. V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravce zvoleného Prodávajícím (dále jen Přepravce).
 2. V hotovosti při převzetí zboží v kamenném obchodě na adrese: Náměstí republiky 17(pasáž knihkupectví Nava), Plzeň, 301 00. Zboží je rezervováno po dobu 14 dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr zboží.
 3. Bankovním převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v  tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 4. Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající pouze formu platby předem na bankovní učet Prodávajícího. Poštovné se v tomto případě hradí dle ceníku Přepravce. Poštovné se platí i pro zásilky o hodnotě vyšší než 2000,- Kč.
 5. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

V. Doba dodání zboží

 1. Dobu dodání zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 1. V případě, že je doba dodání uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba dodání uvedená v potvrzení objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.
 2. Zboží musí být vráceno na adresu sídla Prodávajícího, osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 3. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, původního obalu apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
 4. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Poplatky za balné a poštovné jsou vraceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem nebo telefonicky Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis."

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:
  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

VIII. Délka záruční doby

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba prodávaných výrobků je poskytována na 24 měsíců.

IX. Reklamace

 1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
 2. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
 3. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je sídlo Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
 5. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je nedodržení pracích symbolů na výrobku.

X. Ochrana osobních údajů

1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v  konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve  smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.